islam

İslam (Arapça: اَلْإِسْلَامُ , romanize: el-’İslām ) veya diğer adıyla Müslümanlık, tek Tanrı inancına dayalı olan en yaygın İbrahimî dinlerden birisidir. Allah'ın elçisi, resulü ve son peygamber olduğuna inanılan Muhammed aracılığıyla 610 yılında, Arabistan'ın Mekke şehrinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Takipçilerine, "iman etmiş" veya "inanan" anlamlarına gelen mümin veya "Allah'a teslimiyet gösteren" anlamına gelen Müslüman denir.
İslam inancına göre İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ı oluşturan ayetler ve sureler, Cebrail isimli melek aracılığıyla, ilki 610 yılında olmak üzere sözlü olarak Muhammed'e vahyedilmiştir. İslam'ın temelinde, "tek ilah olarak Allah'a, O'nun eşi ve benzerinin olmadığına inanmak" anlamına gelen tevhit inancı yatmaktadır. İslam'ın ana kaynağı Kur'an'ın dışında Muhammed'in hayatı, davranış tarzı (Sünnet) ve sözleri ( hadis) çoğu müslüman için bağlayıcı öneme sahiptir.
Müslümanlar, İslam'ın Adem, İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberler aracılığıyla daha önce de birçok kez vahyedilmiş olan ilkel bir inancın eksiksiz ve evrensel versiyonu olduğuna inanırlar. Müslümanlar, dili Arapça olan Kur'an'ı Allah'ın değiştirilmemiş ve nihai vahyi olarak kabul ederler. Diğer İbrahimî dinlerde olduğu gibi, İslam'da da doğruların cennette ödüllendirildiği ve haksızların cehennemde cezalandırıldığı inancı vardır. Namaz, oruç ve maddi duruma göre zekat ve hac, İslam dininin başlıca ibadetleri arasında yer alırlar. İslam, Tanrı'nın (Allah) bir olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, merhametli olduğunu, doğmayıp doğurmadığını ve eşi ile benzerinin olmadığını öğretir.Muhammed, 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda yeni bir din ile ortaya çıkmasının ardından, İslam dinini yaymasının yanı sıra siyasi ve askeri bir yapılanmaya da gitmiş ve Medine'de İslam Devleti'ni kurmuştur. Daha sonraları halife ve hanedanlarca yönetilen bu devlet, zaman içerisinde bir imparatorluğa dönüşmüş ve bu devletin bölünmesiyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde yeni Müslüman devletler ortaya çıkmıştır. İslam 8. yüzyılda, batıda İber Yarımadası'ndan doğuda İndus Nehri'ne kadar uzanıyordu. İslam'ın Altın Çağı, 8. yüzyılın ortalarında başlayan ve 13. yüzyılın sonlarına kadar devam eden, Müslüman dünyasının çoğunun bilimsel, ekonomik ve kültürel yönden zirvede olduğu dönemi ifade eder. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar İslam dünyasının liderliğini Osmanlı İmparatorluğu üstlendi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkeleri sömürgeleştirildi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra da bağımsızlıklarını kazandılar. İslam, Orta Çağ'daki Haçlı Seferleri'nden beri ve Batı'nın sömürgeci egemenliğinden sonra hem ideolojik hem siyasal olarak Hristiyan dünyasıyla çatışmaya girdi. Yakın zamand bazı köktenci Müslümanların cihadı radikal bir biçimde yorumlayıp inançlarını çatışmayla savunmayı dini bir görev saymasıyla İslamofobi adı verilen ön yargı dünyada yayıldı.Siyasî ve teolojik kavramlarla birbirinden ayrılan Sünnilik ve şiilik başlıca İslam mezhepleridir. İslam toplumlarında kelâm ve fıkıh konuları ile ilgili olarak çok sayıda mezhep bulunur. Günümüzde geleneksel mezheplerin dışında modernist, Kur'ancı veya tarihselci olarak adlandırılan çeşitli görüşler ve yaklaşımlar da mevcuttur. Dünya nüfusunun yaklaşık %25'ini kapsayan İslam dini, en büyük dinlerden biri olarak varlığını sürdürüyor. Müslümanların %80-90'ı Sünni, %10-20'si de Şii'dir. Yaklaşık 50 ülkenin nüfusunun çoğunluğu Müslümandır.
Müslüman çoğunlık nüfusuna sahip ülkelerin bir kısmı dine dayalı şeriat yönetimlerini benimserken, bunların bir kısmı şeriatı belirli alanlarda uygulamakta, Türkiyenin'de aralarında olduğu diğerleri ise şeriatı tamamen devre dışı bırakan laik sistemlerle yönetilmektedir. Endonezya, en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkedir; Müslümanların yaklaşık %13'ü (231 milyon) orada yaşıyor. Onu sırayla Pakistan, Hindistan ve Bangladeş izler. Nüfusunun %100'üne yakını Müslüman olan Suudi Arabistan, Müslüman nüfusun tüm nüfusa oranı bakımından dünya birincisidir. Hindistan ise, sayısal açıdan dünyanın en büyük Müslüman azınlık nüfusunun (195 milyon) yaşadığı ülkedir. Müslümanların yarısından fazlası Asya'da, %25'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşar; ama dünyanın neredeyse her ülkesinde Müslüman topluluklar vardır. Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri, İslam'ın en kutsal mekanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    KURAN'IN 26 TANE DEĞİŞTİRİLMİŞ SÜRÜMÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!!

    "Şüphesiz o Kuran'ı biz indirdik, biz! Onun koruyucusu da elbette biziz" (Hicr suresi 9. ayeti) KURAN'IN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNİ, KURANDA YAZDIĞI İÇİN İNANLAR. BAKIN DİĞER ÇÖL KİTAPLARI DA AYNI İDDİA'YI SÖYLÜYOR: "Size doğrusunu söyleyeyim: Yer gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden...
  2. ULUTÜRK

    İslam Kaynaklarıyla Kuranın Değiştirilişi

    kurandaki allah, hayırsız ayet gönderdiğini itiraf ediyor muhammedin aynı sureyi, farklı anlattığı ortaya çıkınca kurandan çıkarılan bir cariye ve cihat ayeti daha halife ömerin oğlu, kuranın korunmadığını itiraf ediyor allahtan geldiği söylenen kuranda, osman yanlışlıklar...
Üst